விசேட அம்சங்கள்

சுகாதார ஊழியர்கள் துன்புறுத்தல்களுக்கும், வன்முறைகளுக்கும் எவ்வாறு ஆளாகின்றனர்?

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச வாரத்தை முன்னிட்டு இந்த ஆக்கம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது....

தொழிலாளர் நன்மைக்காய் இணைவோம்- அரசாங்கத்தை அழைக்கும் தொழிற்சங்கங்கள்

கொவிட் 19 தொற்று தொழில்வாய்ப்புகளில் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கத்திற்கு எதிராக செயற்பட அரசாங்கத்தை முன்வருமாறு...

அரச உத்தியோகத்தர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய நிர்வாக சட்டத்தின் அடிப்படைகள் -பகுதி 2

இயற்கை நீதிக் கோட்பாடு நிர்வாகச் சட்டத்தின் அடுத்த முக்கிய கோட்பாடாக கருதப்படுவது இயற்கை நீதிக்...