சங்கச் செய்திகள்

வெளிநாட்டு பயிற்சி பெற்ற அரச அதிகாரிகளின் வினைத்திறனை பரீட்சிக்க நடவடிக்கை

மக்கள் பணத்தை செலவிட்டு கல்வி கற்பதற்காக வெளிநாடு செல்லும் அரச அதிகாரிகளினால் நாட்டுக்கு சிறந்த சேவை...