சங்கச் செய்திகள்

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கான நியமனம்- அரச பணியிலுள்ளோர் விண்ணப்பித்தால்…

அரச நியமனத்தில் பெற்று ஏற்கனவே பணியில் இருக்கும் 104 பேர் வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட நியமனத்திலும்...