பெருந்தோட்டத் தொழில் துறை

பெருந்தோட்டத் தொழிற்றுறை

17.-Estate-Labour-Indian-Ordinance   18.-Medical-Wants-Ordinance   19.-Indian-Immigrant-Labour-Ordinance   20.-Minimum-Wages-Ordinance   21.-Trade-Union-Representatives-Entry-into-Estates-Act   22.-Estates-Quarters-Special-Provisions-Act   23.-Allowances-to-Plantation-Workers-Act  ...

பெருந்தோட்டத் தொழிற்றுறை

Allowances-to-Plantation-Workers-Act Estate-Labour-Indian-Ordinance Estates-Quarters-Special-Provisions-Act Indian-Immigrant-Labour-Ordinance Medical-Wants-Ordinance Minimum-Wages-Ordinance Service-Contracts-Ordinance Trade-Union-Representatives-Entry-into-Estates-Act   மூலம் –...