கூட்டு ஒப்பந்தங்கள்

கூட்டு ஒப்பந்தங்கள்

Bank-of-Ceylon-and-CBEU-January-2012   Coca-Cola-Beverages-Sri-Lanka-Ltd-and-FBTIEU-Manual-Workers-June-2013   CTC-PLC-and-FBTIEU-CTC-Branch-January-2013   CTC-PLC-and-FBTIEU-CTC-Branch-Kandy-January-2013   CTC-PLC-and-FBTIEU-Security-Officers-January-2013  ...